Historia Kazimierza Górniczego           Kazimierz Górniczy - garść ciekawostek historycznych1
           Czy wiecie, że wschodnia dzielnica Sosnowca, granicząca z Zagórzem, Ostrowami Górniczymi, Porąbką i Strzemieszycami Wielkimi, była kiedyś osobnym miastem? Miało to miejsce w latach od 1967 do 1975. Taka ciekawostka.
           Co było wcześniej? Niewielka osada górnicza, która powstała w okolicach kopalni „Kazimierz”. Nazwa dzisiejszej dzielnicy, jak i ówczesnej osady pochodzi właśnie od miana tej kopalni.
           Czarne Morze - znana już w XV wieku niewielka osada, na którą mówiono również: „Pustkowie”. Otoczona była przez torfiaste moczary, od których pochodzi jej nazwa.
           Szmejka - początkowo „Śmiejka”. Według legendy nazwa pochodzi od charakterystycznych, ptasich trelów przypominających ludzki śmiech.
           Rok 1880 - w osadzie znajduje się 6 domów i mieszka 50 osób, uprawiających około 25 ha ziemi.
           W latach 80. XIX wieku następuje przyspieszenie rozwoju osady spowodowane wybudowaniem torowiska przecinającego Kazimierz, a łączącego Strzemieszyce i Sosnowiec.
           Jeszcze dynamiczniejszy rozwój nastąpił w okresie międzywojennym, kiedy to powstały dwa sklepy, wybudowano drogę do Juliusza i utworzono urząd pocztowy pod nazwą „Kazimierz”.
           Z czasem do małej osady zaczęli przybywać ludzie, poszukując pracy w kopalni. Warszawskie Towarzystwo Kopalni Węgla i Zakładów Hutniczych stało się głównym inwestorem w budownictwie mieszkań.
           Górnicy z kopani „Kazimierz” zorganizowali pierwszy w historii Zagłębia strajk robotniczy. Nie była to jednak jedyna próba walki o własne prawa. W lutym 1936 roku odbył się strajk okupacyjny, który po jedenastu dniach zakończył się sukcesem górników.
           1933 r. - Kazimierz odłącza się od Porąbki. Liczba mieszkańców w tamtym czasie wynosiła około 2000 osób. W tym samym roku została ukończona budowa szkoły podstawowej.
           Do lat 70. XX wieku funkcjonowała świetlica kopalni „Kazimierz-Juliusz”, będąca wcześniej Domem Parafialnym. Pierwsza, kazimierzowska placówka kulturalna zakończyła swoją działalność wraz z wyburzeniem budynku, w której się znajdowała.
           II Wojna Światowa:
           1 września 1939 roku następuje zahamowanie rozwoju osady i przyjęcie na czas II Wojny Światowej nazwy: „Kasimir bei Sosnowitz”.
           1 września 1941 szkoła zostaje przekształcona w koszary niemieckiego wojska.
           Powstaje małe getto dla ludności żydowskiej, znajdujące się na Czarnym Morzu (okolice ulic Nowej i A. Fredry)
           Mieszkańcy Kazimierza brali czynny udział w ruchu oporu. Członkowie Związku Orła Białego, Armii Krajowej, Polskiej Partii Robotniczej oraz Armii Ludowej organizowali akcje sabotażowe i wspomagali oddziały partyzanckie za co w roku 1971 miasto Kazimierz Górniczy zostaje odznaczone Krzyżem Partyzanckim.
           
1 M. Śmiałek: Kazimierz Górniczy. W: Dzielnice Sosnowca. Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu, 2009, str. 19 - 30.

Poprzednia strona   |    Dalsza strona

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14